ข้อกำหนดการใช้

  • การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ดังต่อไปนี้
  • เนื้อหาของเพจต่างๆ ของเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและการใช้ทั่วไปของท่านเท่านั้น โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เราแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านพอใจกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
  • เราหรือบุคคลภายนอกไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความมีกาลเทศะ สมรรถนะ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่พบหรือแสดงบนเว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ท่านรับทราบว่า ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาด และเราขอยกเว้นความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดนั้นเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต
  • การที่ท่านใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ตั้งอยู่บนความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่งเราไม่จำต้องรับผิดใดๆ โดยเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าสินค้า การบริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตรงกับความข้อกำหนดเฉพาะของท่าน 
  • เว็บไซต์นี้บรรจุเนื้อหาที่เราเป็นเจ้าของหรือเราได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ โดยเนื้อหาดังกล่าวให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบ แผนงาน ลักษณะ รูปแบบ และภาพกราฟฟิก โดยห้ามมิให้มีการทำซ้ำ เว้นแต่เป็นไปตามข้อความสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย 
  • ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ได้ทำซ้ำลงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินของเราหรือไม่ได้มีการอนุญาตให้แก่เรา ได้มีการระบุไว้บนเว็บไซต์นี้แล้ว
  • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เรามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือเป็นความผิดทางอาญา
  • เว็บไซต์นี้อาจบรรจุลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว โดยลิ้งก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่านเท่านั้น เราไม่รับรองเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา และ/หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ได้เชื่อมโยงไว้
  • ท่านไม่อาจสร้างลิ้งก์มายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเราก่อน
  • ให้การใช้เว็บไซต์นี้และข้อโต้แยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งระเทศไทย